دخــــترا چیـــ دوســـ دارنـــ؟

دوشنبه 13 مهر 1394 02:32 ب.ظ

نویسنده : اِمیfu5395

بقیهـــ در ادامــــهــ

ایــنــجــآســ!!!

کامنت ها : تـــ ــ ـــ ـا دخــ ــ ـمــ ــ ـل
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 مهر 1394 02:35 ب.ظ

مـ ـــ ــ ـآ دخـــتــریــمــ..

دوشنبه 13 مهر 1394 02:10 ب.ظ

نویسنده : اِمیمــنــ عــآشقــ دخـــترونگـــی هــآممــ

عـــآشقـــ ایــن دنـــیــآیــ صــورتــیمــ

عـــآشقـــ دغـــدغهـــ هــآیــ دخــترونــمـ

ســتـ کــردنـــ تــآپـ و دامــنــآمـــ

گــشـتـن تـو صـد تـآ مـغـآزهـ و خــریـد از همــونـ اولیــ

جـیـغـ هـآیـ بـنـفـشـ از تـهـ دلــ تـو شـهـر بـآزیـ

چــیـدنـ لـآکــای رنگـــ و وارنــگمــ

بهـمـ ریـخـتنشـونـ...چـــیـدنـشونـ...و دوبـآرهـ..

دور هــمیـ بـآ دخـترایـ فـآمیـلـ

پچ پچ کــردنـآی گـوشـیمونـو و یـهـو بـلنـد خـندیـدنـمـونـ

لـوس شـدنـآمـ واسـهـ بـآبـاییــ 

قهــر کـردنـآمـ بـا مـامـانـ خـآنـومـ

دفـآعـ هـایـ بـا چـنگـ و دنـدونـمـ از مـعـصـومـیـتـ و تـنـهـآییـامـ

مـنـ دختـرونگـیـ هـآمـ رو بـا هـیچیـ عـوضـ نـمیکنمـ


دنـیـایـ دخـترونـمـو فـقـطـ یهـ دخـتـر مــیتـونهـ لمسـ کنهـ

نهـ هیچکسـ دیگهـ...

کامنت ها : تـــ ــ ـــ ـا دخــ ــ ـمــ ــ ـل
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 مهر 1394 02:30 ب.ظ

بــ ـ ـآ ریــ ـ ـتــمـ بـــخــونـ ـ ـیــد....

دوشنبه 13 مهر 1394 01:56 ب.ظ

نویسنده : اِمی

دُخــــــتر ایـــرونیـــ

پاســـتـیـل دَنـدونـــی

خُــودتــ مــیدونــی

خِـــیـلیـ هُـــلوییـــ

کـــفشــآتـ ورنـــیهــ

دامــنتـ چیـــنهــ

حــآلـآ دخمـلـ خــوشمــلـآ 

پـــرچــمآ بــآلــآ


حــآلـآ آها آها 

کامنت ها : تـــ ــ ـــ ـا دخــ ــ ـمــ ــ ـل
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 مهر 1394 02:08 ب.ظ

دخــ ـ ــ ــ ـتر بــ ـ ـاسـ ـ ــ

یکشنبه 12 مهر 1394 10:46 ب.ظ

نویسنده : اِمیشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهدخــ ـــ ـ ــتــر بـــــآسـ ـ ـ یهـ ـ ـــشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهپـــ ــ ـــاستـ ـ ــیلـــ خـ ــ ــورهـــ حـ ــرفهــ ـ ـ ایـ ـ ــ بــ ـ ـاشهـــشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهمــ ـآ دخـ ـ ـملـآ ایـ ـ ـنیـ ـمـ ـ دیگهــ..شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهکامنت ها : تـــ ــ ـــ ـا دخــ ــ ـمــ ــ ـل
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 مهر 1394 10:48 ب.ظ

بـ ــد اخلاقـ ـ ـ نیستمـ ــ....

یکشنبه 12 مهر 1394 10:36 ب.ظ

نویسنده : اِمی


بــــ ــ ــــ ـد اخـ ــ ـلاقــ ــ نیــــستمــ ـ ــ

امــ ـــ ــآ خُبـ ــ ـــ

قرارمــ ـ ــ نیسـ ــ ـــ

بـــــ ــ ـــ ـــ ـــآ همــ ـ ــهـ خـــوبــ ـ ــ بـــ ــ ــاشمـ ـ ـ!!!

دخـ ـ ـتر خــ ــ ـوشمـ ــ ـلــآ پـــرچــ ـ ـمآ بــآلـآ

439872zev6untzyt

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهپ.ن: نـــ ـ ــ ـویسـ ــنــده جـ ــ ـدیـــد هـــسـ ــتـمـ ــشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهاز مـــ ـحـــدثـ ـهــ جـ ـونــ مـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـونـمـ کـ ـ ـهـ مـ ـنــو عــضــو ایـ ـ ـن وبـ ـ ـ بــزرگــ ـ و خــوشــملـ ـ ـ کـ ـردشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهو قـ ــ ـرارهـ ــ بــ ـ ـهـ ـ ـتریـ ـ ـنــ آپـ ــ  هـ ـ ـآ رو بـ ـ ـراتـ ـ ـونـ ــ بکنمـ ـ ــشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشــ ــمآ هـ ـ ـمـ بـآ کـــآمـــنتـــ هــآتــونـــ مـ ـ ـنــو هـ ـ ـمـ ـ ـراهـــ ـی کـ ـ ـنــیــدشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهبــآیـ بـآیـشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهکامنت ها : بـ ـ ــفــ ـ ـــ ـرمآ
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 مهر 1394 10:41 ب.ظmore page : 2 1 2